สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลังจัดงาน “มหกรรมจับคู่ธุรกิจการลงทุนเชื่อมตลาดนานาชาติยิ่งใหญ่แห่งปี”

นายอาโป ทักษิณกำเนิด นายกสมาคม สมาคมนักธุรกิจ ไทย-จีน เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยความร่วมมือขององค์กรภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย สมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ สมาคมนักธุรกิจ ไทย-จีน (40 สมาคม) สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย โมเดอร์น พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแตนท์ และองค์กรพันธมิตรในประเทศไทยและนานาชาติ เช่น หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการไทยจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ เครือขายโอท็อปเชียงใหม่ สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แถลงข่าวเตรียมจัด

งาน“International Investment Business Matching 2019: IIBM2019” จะจัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2562 ที่ศูนย์การค้าเช็นทรัลพลาซา แอร์พอร์ต เชียงใหม่ ณ ศูนย์แสดงสินค้าเชียงใหม่ฮอลล์ พื้นที่การจัดงานกว่า 200 บูท โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมให้มีการทำธุรกิจการค้า การร่วมลงทุน ระหว่างประเทศ ประกอบด้วยธุรกิจเอสเอ็มอี ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจด้านการศึกษา ธุรกิจการท่องเที่ยว และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายในงานจะมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ เช่น การนำเข้า การส่งออก กฎระเบียบ มาตรฐานสินค้า เป็นต้น ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีการให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านสังคม รวมทั้งให้คำปรึกษาครบวงจรในการจับคู่ทางธุรกิจ ฯลฯ เพื่อให้การลงทุนระหว่างกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อส่งเสริมการลงทุนอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 20,000 คน ทั้งจากประเทศไทย ประเทศจีน และสมาชิกในกลุ่มประชาคมอาเซียน (AEC) โดยล่าสุดสมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ประเทศจีน และกลุ่มประเทศอาเซียนได้ตอบรับเข้าร่วมงานครบทุกประเทศ คาดว่าภายในงานจะมีมูลค่าการค้า การลงทุนระหว่างกันกว่า 10,000 ล้านบาท คณะผู้จัดงานได้รับเกียรติจากท่านกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงานในวันพฤหัสที่ 18 กรกฎาคม 2562

สำหรับรูปแบบการจัดงานเป็นการแสดงสินค้าและจับคู่ทางธุรกิจ การสัมมนาให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน แบ่งเป็นโซนของการจับคู่ทางธุรกิจ การจัดแสดงสินค้า 8 โซน รวมประมาณ 200 บูท ประกอบด้วยโซนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Zone) ภายในงานมีการจัดกิจกรรม “50% Property Shock Sale” จากกลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ บริษัทบริหารสินทรัพย์ต่างๆ พร้อมแพ็คเกจการให้กู้ดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินชั้นนำ อีกทั้งยังมีการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยผ่าน “โครงการบ้านล้านหลัง” ตามนโยบายของภาครัฐและเป็นการขยายตลาดให้กับกลุ่มผู้ซื้อที่อยู่อาศัยจากนานาชาติให้กว้างขวางมากขึ้น อีกทั้งภายในงานยังมีการจัดประมูลซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ (Auction) อีกด้วย
โซนธุรกิจท่องเที่ยว การพำนักระยะยาว (Tourism & Long Stay Zone) ประกอบด้วยโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร สปา ลองสเตย์ กลุ่มผู้สูงวัย เกษียณอายุ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ มีการส่งเสริมให้ความรู้ผู้ประกอบการในการร่วมลงทุน การทำธุรกิจแบบพึ่งพา การหาแหล่งเงินทุน การบริหารจัดการธุรกิจ เป็นต้น ส่วน โซนการลงทุนนานาชาติและกลุ่มประเทศอาเซียน (International & AEC Zone) จัดให้มีการแสดงสินค้า ธุรกิจจากกลุ่มประเทศ AEC และจากอินเดีย ยุโรป อเมริกา พร้อมข้อมูลที่ประโยชน์ต่อผู้สนใจ อาทิ กฎระเบียบด้านการลงทุนระหว่างประเทศ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การส่งเสริมการลงทุน การค้าระหว่างกัน ปัจจัยส่งเสริม ปัจจัยด้านปัญหาอุปสรรคที่ต้องการให้ได้รับการดูแลจากภาครัฐ เป็นต้น และโซนด้านการศึกษา (Education Zone) ภายในงานมีกิจกรรม“Education Fair” ให้ทุนการศึกษาจากสถานศึกษาชั้นนำในประเทศไทย จีน ยุโรป การให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อต่างประเทศ การบริการจัดหาที่พัก วีซ่า และอื่นๆ ที่จำเป็นในแต่ละประเทศ โดยมี TOP Universities จากทั่วโลกมาเปิดบูทแสดงนิทรรศการให้ข้อมูลด้านการศึกษาและ โซนธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs Zone) และโซนสินค้าเกษตร (Agricultural Zone) มีการออกบูทจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ มีหน่วยงานที่ปรึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลก และ โซนอาหารและกิจกรรม (Food & Activities) ประกอบด้วย Food Truck และการออกร้านจากร้านอาหารชื่อดัง การจัดแสดงเทศกาลอาหารและผลไม้ “Food & Fruit Festival” ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ชิมผลไม้และอาหารไทย เพื่อส่งเสริมธุรกิจการค้าระหว่างกันให้ขยายตัวมากขึ้น ในส่วนของโซนโลจิสติกส์และพลังงาน (Logistic & Energy Zone) การส่งเสริมธุรกิจการค้า ธุรกิจ E-commerce จำเป็นต้องมีการขยายตัวด้านการขนส่งสินค้าต่างๆ รองรับ รวมทั้งด้านธุรกิจพลังงานที่เป็นแนวโน้มการขยายตัวของพลังงานสะอาดในตลาดโลก

สำหรับกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง ได้แก่ การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ การเดินแบบ มินิคอนเสิร์ต การสาธิตเมนูอาหารนานาชาติ การสัมมนา หัวข้อทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ และการมอบทุนการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ เป็นต้น
คณะผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานเป็นกลุ่มนักธุรกิจไทย นักธุรกิจจีน นักธุรกิจจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ประชาชนทั่วไป นักท่องเที่ยวชาวจีน จะเข้ามาชมงานไม่น้อยกว่า 20,000 คนตลอดการจัดงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *