สมาคม ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั่วประเทศแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วย การตรา พรก.ออกกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยสมาชิก ซึ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยม ทั่วประเทศ กว่า 2,400 คน ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ครั้งที่ 48 และภายในงานยังมีการ ประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การมัธยมศึกษาไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมีนายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นประธานเปิดงาน

ก่อนที่จะมีการเปิดงาน ประชุมสัมมนาทางวิชาการทาง นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย( ส.บ.ม.ท.)ได้ ประชุมสมาชิกพร้อมกับออกแถลงการณ์ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยเรื่องไม่ สนับสนุนให้รัฐบาลใช้อำนาจฝ่ายบริหาร การตราพระราชกำหนด บังคับใช้กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ ในใบแถลงการณ์ดังกล่าวสรุปใจความได้ว่าตามที่คณะกรรมการ ปฏิรูปประเทศไทยด้านการศึกษา กยศ ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแล้วเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สนช.พิจารณาประกาศใช้เป็นกฎหมายแต่เนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปิดสมัยประชุมไปก่อนทางคณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทยด้านการศึกษา(กอปศ.)จึงพยายามที่จะเสนอให้รัฐบาลใช้อำนาจ ตรามาตรา 172 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2562 โดยให้มีการตราพระราชกำหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาฉบับดังกล่าวนั้นทางสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยไม่เห็นด้วยกับการดำเนินการของคณะกรรมการการปฏิรูปประเทศไทยด้านการศึกษาและไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาสาระของการร่างกฎหมายการศึกษา อีกทั้งไม่เห็นด้วยกับกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับร่างกฎหมาย ฉบับนี้

โดยร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาบังคับใช้โดยตราเป็นพระราชกำหนดนั้นเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มีข้าราชการครูมีส่วนร่วมในการพิจารณาเสนอความคิดเห็นต่างๆเป็นเรื่องของการศึกษาของชาติที่ให้ข้าราชการครูเป็นผู้มีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจเนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงและร่างพรบการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกราย

สำหรับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการตามที่มีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 มาตรา 77 ที่บัญญัติไว้ว่าก่อนการออกกฎหมายทุกฉบับรัฐต้องจัดรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนเรื่องนี้ ถึงแม้ว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาจะแจ้งให้ประชาชนทั่วไปและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2562 แต่การเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นดังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและยังเป็นการดำเนินการไม่ครบองค์ประกอบที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตาม นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ยังกล่าวถึงมาตรการ หากมีการ บังคับใช้กฎหมายการศึกษาฉบับนี้โดยอาศัยช่องทางในเรื่องการออกเป็นพระราชกำหนด ทางสมาคมจะดำเนินการดังนี้ คือยื่นฟ้อง ต่อศาลรัฐธรรมนูญและผู้ตรวจการแผ่นดินให้ดำเนินการให้มีการยกเลิกเพิกถอน และร่วมกลุ่มกับองค์กรครูอื่น อื่นๆตามที่เห็นสมควรในการจัดกิจกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ของการไม่เห็นด้วย และยื่นเรื่องต่อพรรคการเมืองทุกพรรคเพื่อลงมติในสภาผู้แทนราษฎรไม่ผ่านกฎหมายฉบับนี้ และดำเนินการแสดงพลังครูทั้งประเทศในเรื่องการ เดินทางไปประชุมที่กรุงเทพฯเพื่อเรียกร้องให้มีการพิจารณายกเลิกกฎหมายการศึกษานี้

ขณะเดียวกันในที่ประชุม สมาชิกกว่า 2,400 คนต่างยกมือ ไม่เห็นด้วย ต่อการบังคับใช้กฎหมายการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *